NorthDakota.jpg (102114 bytes)

JohnNorthDakota.jpg (51778 bytes)

pepsi.jpg (49773 bytes)

Picking with Dilling.jpg (56066 bytes)

Jay and Steve.jpg (57545 bytes)

Jer Bowl.jpg (63982 bytes)

Jer bowl fl.jpg (51894 bytes)

john and warren.jpg (46875 bytes)

Jer's dance.jpg (54775 bytes)

John bowl dance.jpg (58235 bytes)

another dance.jpg (52556 bytes)

betty.jpg (62444 bytes)

Next 12 >

< Previous 12